Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Právne služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 10000 €
Zverejnené: 6.12.2013
Termín predloženia ponuky: 11.12.2013 - 13:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
16.12.2013
CPV:
  • 79100000-5 | Právne služby
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek ekonomiky (EK)
Meno:Ing. Jozef Šimovič
Funkcia:prevádzkový riaditeľ
tel.:+421 2 2548 8201
e-mail:jozef.simovic@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Právne služby: 

- Bežný chod spoločnosti, bližšie špecifikovaný v požiadavke klienta

- Pracovnoprávne poradenstvo

- Problematika obchodného, občianskeho a správneho práva bližšie špecifikovaného  v požiadavke klienta

- Zastupovanie klienta pred súdmi a ostatnými orgánmi SR

- Spracovávanie právnych rozborov, analýz a stanovísk, spracovanie mesačných hlásení o stave súdnej agendy

- Spracovávanie a posudzovanie obchodnoprávnych, občianskoprávnych  a iných zmlúv

- Účasť na vybraných poradách

Cena: paušálna odmena v € /mesiac

Bližšie informácie:
Ing. Iveta Hofierková
ekonomická riaditeľka
e-mail: iveta.hofierkova@nova-scena.sk
tel.: +421 2 2048 8405