Verejný obstarávateľ:
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Predmet: Stály dozor areálu
Predpokladaná hodnota zákazky: 3200 €
Zverejnené: 12.12.2013
Termín predloženia ponuky: 17.12.2013 - 11:00
Ponuky predložené po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Termín zadania zákazky:
19.12.2013
CPV:
  • 79714000-2 | Dozor
Forma záväzku:
Zmluva
Termín realizácie:
1 rok
Kontaktné informácie:
Oddelenie:úsek prevádzky (SB)
Meno:Ing. Viktor Litvák
Funkcia:vedúci SB
tel.:+421 2048 8220
e-mail:viktor.litvak@nova-scena.sk
Špecifikácia predmetu zákazky:

Stály dozor so psom, ochrana pred požiarom v mimopracovnom čase